Pagodes khmères au Sud Vietnam (1)

Liste des pagodes khmères au sud Vietnam (Kampuchea Krom)

source : http://www.asiafinest.com/forum/index.php?showtopic=18607

 

Vat Chandarangsi

164/235 Duong Trân Quôc Thao

Phuong 7

Quân 3 Thanh Phô Hô Chi Minh

Vietnam

Phone: (84) 088-6435-359

 

Vat Bodhivong

1985B TO45 Hong Lac

Phuong 10

Quân Tân Binh Thanh Phô Hô Chi Minh

Vietnam

 

Vat Arunrangsey (Chak-akrong)

Ap Dai Truong

Tiêu Cân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bhiramyaraj (Bhiromsukh)

Ap Phi Rum Soc

Châu Diên

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bhiramyarajthmey (Outapouv)

Ap O Mich

Châu Diên

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bisesaram (Kanlengpises)

Ap 3

Binh Phu

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bisivararam (Pisey) (1700)

Ap Giong Chua

Phuong Thanh-Cang Long

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhiculamanicetey (Ith)

Ap Soc

Huyên Hôi

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhimeancheysiri-Udom

(Taboungprek) (1893)

Ap Tra Khao

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhiromrangsey (Chongbeungthom)

Ap Giông Dâu

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhisari (Chongphno)

Ap Chông Nô

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhivong (Kompongdoung)

Ap Ô Dung

Hiêu Tu - Tiêu Cân

Tinh Tra Vinh Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Botumkropumrathesorbopphameas

(Samneung)

Ap Ba Mi

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Botumpachumneti (Ochhouk)

Ap Ô Ngai - Tiêu Cân

Hiêu Tu - Tiêu Cân

Tinh Tra Vinh Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Botumsakor (Kompongksan)

Ap Chân Thanh A

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Chongproleanmeanchey

(Chongprolean)

Ap Nhi

Huyên Hôi

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Chroyprasad (Chongksach)

Ap Ngoc Hô

Tam Ngai

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Girisovannkanchongkampongmeas

(Kanchongcheung)

Ap Tân Trung Giông

Hiêu Tu - Tiêu Cân

Tinh Tra Vinh Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kanchongkamponglao

(Kanchonglech)

Ap Dai Mong

Tiêu Cân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kanchongkampongrang

(Kanchongtboung)

Ap Tân Dai

Hiêu Tu - Tiêu Cân

Tinh Tra Vinh Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Mahabodhivorn (Tathieu)

Ap Chua Phât

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Majjhimaram (Kandal)

Ap Giông Dâu

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Munisangsi (Mepeang)

Ap Tu

Phong Phu

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Nadisamanaram (Ouvengchah)

Ap Sau

Hung Hoa

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Ratanasagara (Preum)

Ap O Rom

Châu Diên

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Salavan (Ta-ok)

Ap Tra Ot

Châu Diên

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Samborangsey (Sambo)

Ap Chua Phât

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Samodhearam (Bongbot) (1032)

Ap Giông Dâu

Hoa Ân

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Sangvariddhisak (Ka-ep)

Ap Luu Tu

Huyên Hôi

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Sangvathmormeas (Outoteung)

Ap O Tung

Châu Diên

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Sasanasamaggirangsey (Outrao)

Ap Ô Trom

Hiêu Tu - Tiêu Cân

Tinh Tra Vinh Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Steungmeancheysirey-odom

(Ouvengthmey)

Ap Soc Dua

Tân Hoa

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Suvannanigrodh (Chreyphe)

Ap Nhi

Hung Hoa

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Suvannkongchey (Prektung)

Ap Giông Tranh

Tâp Ngai - Tiêu Cân

Tinh Tra Vinh Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Suvavannmunisamkki (Daytoteung)

Ap Soc Trâm

Tân Hoa

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Tepmongkolnil-Odyean (Phnopring)

Ap Câu Tre

Long Thoi

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Velunan Reusseysrok) (1525)

Ap Nhi

Phong Phu

Thi Xa Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Romduolsobhirom

Khu Phô An Lac

Thi Tran An Giang Tinh An Giang

Vietnam

 

Vat Andoungchek

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1880-627

 

Vat Gambirasagara (Prekchrouv)

Quân Vinh Châu Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1837-917

 

Vat Ghositaram (Poleavchas)

Âp Cu Lao

Xa Hung Hôi

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1824-655

 

Vat Khveengdongheth

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Kropoummeanchey (Kohthom)

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Munibodhisiri (Kohdoung)

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Prochumsagara (Phnobeus)

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Prochumsagara (Polearthmey)

Phuong 7

Thi Xa Bac Liêu

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1820-590

 

Vat Prochumsagara (Polleavthmey)

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Puppharam (Khvengbobelchas)

Âp Dai Ta Ni

Xa Hung Hôi

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1824-754

 

Vat Rambhavant (kbalkrobeu)

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Siribodhimangala (Buddhalechas)

Xa Hoa Binh

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1880-627

 

Vat Sirichekmeas

Xa Thanh Binh

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1880-627

 

Vat Sirimeanchey (Kekvang)

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Sirimeanchey (Yaraychas)

Quân Gia Rai Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Sirimeanchey (Yaraythmey)

Quân Gia Rai Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Siriratanaram (Hophongthmey)

Quân Gia Rai Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Sirisagara (Hophongchas)

Quân Gia Rai Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Sirisagara (Kohthmey)

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Sirisobhana (Khnarrong)

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Sirivangsa (Boutlethmey)

Xa Hoa Binh

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1880-240

 

Vat Sirivangsajayaram

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Suriyaram (Khvengbobeelthmey)

(1937)

Âp Cai Gia

Xa Hung Hôi

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

Phone: (84) 078-1824-780

 

Vat Suvannasagara (Sireydeumpon)

Quân Vinh Loi Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Udongmeanchey (Ngangyoeu)

Quân Hông Dâng Tinh Bac Liêu

Vietnam

 

Vat Chumprasad (Rachkouy)

Quân Ca Mau Tinh Ca Mau

Vietnam

 

Vat Munivangsapuppharam (Teukkhmau)

Quân Ca Mau Tinh Ca Mau

Vietnam

 

Vat Sirichumbotummeanchey

(Kbalpreuh)

Ap 12a Xa Tan Loc Bac

Huyên Thoi Binh Tinh Ca Mau

Vietnam

 

Vat Sirimangala (Chrungkhmer)

Quân Ca Mau Tinh Ca Mau

Vietnam

 

Vat Sirimeancheyvongsrong

(Krobeykhseach)

Quân Ca Mau Tinh Ca Mau

Vietnam

 

Vat Sirivangsapuppharam (Nhamay)

Quân Ca Mau Tinh Ca Mau

Vietnam

 

Vat Bidughosarangsi

Thi Xa Cân Tho Tinh Cân Tho

Vietnam

 

Vat Munirangsi

36 Dai Lô Hoa Binh

Phuong An Cu

Thi Xa Cân Tho Tinh Cân Tho

Vietnam

 

Vat Samrong

Ap Giong Chua

Quân Ô Môn

Thi Xa Cân Tho Tinh Cân Tho

Vietnam

 

Vat Angamantri Chak Hal Chas

(Chac Kha Cu) 1954

Ap An Binh

Xa Minh Hoa

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Bai-ot

Ap Bai Ot

Xa Duong Hoa

Quân Ha Tiên Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Dom-Lai-Thoong Khlang-Muong

(Ca Lang Muong) 1673

Khu Phô Minh Long

Thi Trân Minh Luong

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 836-382

 

Ven. Suvannapanna Danh Trong

 

Vat Dong-Ly Sirivamsa

(Lang Chhuang -Thmay Duong Xuong Moi)

1910

Ap Thanh Gia

Xa Thuy Liêu

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Ven. Trân Nhiêp

 

Vat Jambuprueksa (Chac Kha Moi) 1947

Ap An Binh

Xa Minh Hoa

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Ven. Mindatthera Thanh Chiêu

 

Vat Keomuni

(Chrungdon - Thon-Don 1891)

66/18, Duong Trân Quy Câp

Khu Phô 6 Phuong An Hoa

Thi Xa Rach Gia Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 800-869

 

Vat Kohchonlos

Xa My Duc

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Mandamuni (Ta-Mum =Thu Ho) 1578

Ap Hoa Hiêu

Xa Dinh Hoa

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Ven. Danh Nhet

 

Vat Mangalaprueksa

(Prekchreychas Co-khia-Cu)

1927

Ap Xuân Dong

Xa Thoi Quan

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Mangalaransi (Khoeng-Ta-Tung)

1818

Ap Minh Hung

Xa Minh Hoa

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Ven. Danh Sua

 

Vat Mangalaransi

(Kro-Sang Mong Tho) 1950

Xa Mong Tho B

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Mul-Chum Prek Tea

(Rach Tia) 1678

Ap 4 An Hiêp

Xa Dinh An

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 825-091

 

Vat Nagarachum

(Bang-Mul Soc Sau)

1750

Ap An Phu

Xa Vinh Phuoc

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Nhatho

Quân Châu Thanh

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Ochumvamsa

(Om-Peik-Veing-Chas Soc Ven Cu)

1680

Ap 2

Xa Dinh An

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Preahchaokieu

Quân Ha Tiên

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Prek Ampil

Quân Hon Dat

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Prekbey

Quân Giông Riêng

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Prochumsagara Doongheit

(Go Dat) 1939

Ap Binh Thanh

Xa Minh Hoa

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Ratanaransi

(Chamkartreuytaboung) 1412

325 Duong Ngo Quyên

Phuong Vinh Lac

Thi Xa Rach Gia Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 863-786

 

Vat Saokang

Quân Châu Thanh

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Siri-Uttmavamsa

(Om-Peik-Veing-Thmay Soc Ven Moi)

1956

Ap 3

Xa Dinh An

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Ven. Danh Xep

 

Vat Siriganga

(Kro-Nhung = Ca Nhung) 1790

Ap Hoa Tao

Xa Dinh Hoa

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 826-403

 

Ven. Bruhmatthero Danh Dong

 

Vat Sirisuasday

(Kampongkrobay Tong-Quan)

1662

Ap Hoa Binh

Xa Thoi Quan

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Sirivamsa

(Srea Siem Thmay Xa Xiêm Moi)

1960

Ap Xa Xiêm

Xa Minh An

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Sirivamsa chrung (Chung) 1870

Ap Tân Hung

Xa Giuc Tuong

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Sirivamsachum

(Prekchreythmay Co-khia-Moi)

1964

Ap Trung Dung

Xa Thoi Quan

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Sirivamsachum

(Prekchrum Thoi An) 1958

Ap Trung Dung

Xa Thoi Quan

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Sirivamsaphala Om-Peik

(Ta Bet) 1606

Ap Ta Bet

Xa Thanh Loc

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Sirivansasuriya

(Kruas Rach Soi) 1953

36 Cao Thang, KP4

Rach Soi

Rach Gia Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 864-270

Email :

 

Vat Siyamavamsa

(Srea-Siam-Chas Xa Xiem Cu)

1893

Ap Xa Xiêm

Xa Minh An

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Suvannamuniransi

(Tuc-Sap Luc Phi) 1973

Ap 2

Xa Vinh Hoa Hung

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Suvannaransi

(Khlang-Ong Ca Lang Ong =Minh Luong)

1638

Khu Phô Minh An

Thi Trân Minh Luong

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 836-214

 

Ven. Punnapanna Danh Pon

 

Vat Svay

Quân Hon Dât

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Thanhya

Quân Giông Riêng

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Thlouk

Ap Bai Tra Va

Xa Duong Hoa

Quân Ha Tiên Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Thnol-Chum Prek-Sala

(Thuy Liêu) 1565

Ap Hoa An

Xa Thuy Liêu

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 825-912

 

Vat Uttamamaniransi

(Breik-Bro-Lit= Ban Be) 1965

Ap Ban Be

Xa Dinh Hoa

Huyên Go Quao Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Ven. Danh Doi

 

Vat Uttamasuriya

(Kampongchenhthmây) 1903

Khu Phô Minh Lac

Thi Trân Minh Luong

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 836-440

 

Ven. Buddhasarano Danh Liêm

 

Vat Uttungameanjaya

(Chamkartreuycheung-Phat Lon) 1504

151 Duong Quang Trung

Khu Phô Vo Truong Toan Phuong Vinh

Thanh

Thi Xa Rach Gia Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 868-698

 

Vat Vansa-Krus-Kampongchenhchas

(Cu La Cu) 1627

Khu Phô Minh Phu

Thi Trân Minh Luong

Huyên Châu Thanh Tinh Kiên Giang

Vietnam

Phone: (077) 836-360

 

Ven. Gambhiradhammo Danh Co

 

Vat Vansasuasday Prekpram

Quân Go Dao

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Vat Vealpreus

Quân Ha Tiên

Tinh Kiên Giang

Vietnam

 

Salapali

(Pali school at Khleng Province)

Phuong VI

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ampeavanaram

(Prêkpintuông) (1865)

Xa Phu My

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bângkôal (1884)

Xa Long Phu

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bângkok (1794)

Xa Phu My

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bângkrochapchas (1773)

Xa Châu Khang

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bângkrochapthmây (1874)

Xa Tân Hung

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bângtonsa (1890)

Xa Viên An

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat BângTriêk (1855)

Xa Liêu Tu

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bay Xau (1506)

Xa Hai Tam

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bodhi (1694)

Phuong 7

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bodhichum (1936)

Xa Tham Dôn

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bodhiksatr (1748)

Xa Kê Sach

Quân Ke Sach

Ke Sach District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bodhithlang (1889)

Xa Thoi An Hôi

Quân Ke Sach

Ke Sach District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Brahm Vidal (1906)

Xa Lich Hôi Thuong

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Bungkhyong (1893)

Xa Phu My

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Buonpreahpheak (1668)

Xa Phu Tân

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Champa (1650)

Xa Phu Tân

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Chhattavant (Tangyou) (1771)

Xa Lac Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Chôngprêk (1973)

Xa Viên An

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Chrouytatumkandal

(Bodhisal) 1666

Xa Dai Tâm

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Chruitumchas (1465)

Phuong 10

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Day Ompu (1951)

Xa Thanh Quoi

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Dâychhorkhmây (1955)

Xa Phu Lôc

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Dâyniel (1967)

Xa Thanh Tri

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Daytasua (1908)

Xa Phu My

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Deum Bodhi (1945)

Xa Dai Ân

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Dongkdong (1901)

Xa Trung Binh

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Dountrousagara (1890)

Xa Vinh Châu

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Khleng

Phuong VI

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Khnaroong (1838)

Xa My Quoi

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Kompongchum (1860)

Xa An My

Quân Ke Sach

Ke Sach District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Kompongprotêal (1904)

Xa Lich Hôi Thuong

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Kompongtaon (Indakosey)

(Choyteukthmey) (1892)

Xa Dai Tâm

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Kompongtop (1892)

Xa An Hiêp

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Lakkhanavangsa

(Chhoukthom) (1872)

Xa Lai Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Mahadib (1569)

Phuong 3

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ompuyear 1913)

Xa Thanh Phu

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ôngkho (1910)

Xa Chân Hung

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ôngtao (1960)

Xa Thanh Tân

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Padumasagara (Deum-ampil) (1675)

Xa Vinh Phuoc

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Peambuonlokhan (1969)

Phuong 4

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Peambuonsarsêng (1965)

Phuong 8

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Peangbuonkondok (1954)

Xa Dai Ân

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Pechmangala (1738)

Xa Vinh Phuoc

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Pengsomrach (1494)

Xa An Hiêp

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phdôk (1644)

Xa Kê Thanh

Quân Ke Sach

Ke Sach District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phnôkombut (1585)

Xa Tham Dôn

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phnôkonhchothmây (1974)

Xa Tham Dôn

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phnôkonnchochas (1967)

Xa Tham Dôn

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phnopon (1896)

Xa Vinh Tân

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phnôrokar (1883)

Xa Phu Tâm

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phnôthom (Phnothom) (1972)

Xa Vinh tân

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Phodaopên (1895)

Xa Viên Binh

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Pongtucchas (1830)

Xa Thanh Tâm

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Pongtucthmây (1965)

Xa Tân Tuc

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prasadkong (1224)

Xa Tham Dôn

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Preahkandal (Teuksap) (1953)

Xa Lai Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prêk Kôi Chas (1492)

Xa Lich Hôi Thuong

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prêk Ompou (1668)

Xa Thanh Thoi An

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prêk Ondeuk (1803)

Xa Thanh Phu

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prêk Tro Cuôn (1580)

Xa Thanh Quoi An

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prêkchak (1881)

Xa Liêu Tu

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prêkchêk (1835)

Xa Vinh Quoi

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prinh Brahm (1944)

Xa Tinh Phu

Quân Ke Sach

Ke Sach District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Prolean (1854)

Xa Thiên My

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Propuhtuc (1912)

Xa Phu Tân

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sagarasiri (Svaykong) (1750)

Xa Vinh Châu

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Samrong (1715)

Phuong 5

Thi Xa Soc Trang

Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirikandal (1694)

Xa Vinh Phuoc

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirikrosaing (1661)

Xa Vinh Châu

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Siriprachumbun Suvannasagara

(Daytapay) (1973)

Xa Lac Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Siriprolean (1773)

Xa Vinh Hai

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirisagara (Deumtnot) (1974)

Xa Vinh Phuoc

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirisagara (Salabodhi) (1937)

Xa Vinh Châu

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirisagara (Tasek) (1884)

Xa Vinh Hai

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirisokhomsangommeanchey

(Saloung) (1815)

Xa Dai Tâm

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Siritadeuk (1890)

Xa Lac Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Siritateav (1896)

Xa Hoa Dâng

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirivangsa (Beungtung) (1955)

Xa Khanh Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sirivangsa (Dhammacheat) (1984)

Xa Vinh Tân

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sôngke (1609)

Xa Truong Khang

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Sraskeo (1834)

Xa Lâm Kiêt

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ta Monh (1615)

Xa Viên Binh

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ta Ông (1674)

Xa Thuân Hung

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ta Quit Chas (1822)

Xa Thuân Hoa

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ta Quit Thmây (1964)

Xa Thuân Hoa

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Ta Uk (Chroyteukchas)

Xa Dai Tâm

Quân My Xuyên

My Xuyên District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Tebbaram (Chreychop) (1893)

Xa Lac Hoa

Quân Vinh Châu

Vinh Châu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Thnolthmây (1964)

Xa Lâm Tân

Quân Thanh Tri

Thanh Tri District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Tuc Pray (1706)

Xa Trân Long Phu

Quân Long Phu

Long Phu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Tumnup (1722)

Xa An Ninh

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Tumpôaksok (1840)

Xa My Thuân

Quân My Tu

My Tu District Tinh Soc Trang

Vietnam

 

Vat Angkorchum (Phieu)

Xom Phiêu

Hiêp Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Angreachaborey (Ang)

Ap Ba Se

Luong Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

VattAriyadhammavangsabhumi

dooncheypahari(Thom)

Xom Thôt Tôt

Ngu Lac

Thi Xa Duyên Hai Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Banteayprochumpol (Banteaykro)

Xom Ta Tro

Ham Giang

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhibeung (Beung)

Xom Sen

Tâp Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhibhiromsuosdey

Xom Ba Trach

Tân Hiêp

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhiboeung (Khmachtoteung)

Xom Bông Thanh

Ngu Lac

Thi Xa Duyên Hai Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhinaga (Reajamol))

Xom Kim Câu

Kim Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhipreuk (Thkouv)

Xom Tra Cu

Luu Nghiêp Anh

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhipreukvangsaram

(Svaysiemthmey)

Xom Xoai Xiêm Moi

Ngai Xuyên

Thi X Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhisrasrong (Teavchas)

Xom Cân Huong

My Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhisyaram (Kanslom)

Xom Canh Non

Nhi Truong

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhitepchetyaram (Phno-andeth)

Xom Giông Luc

Thanh My

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhivangsaram (Chongtop)

Ap Hoa Lac

Luong Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhivangsatroleak (Kohsay)

Xom Co Xoai

Nhi Truong

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Bodhivongtopthmor (Topthmor)

Ap Ba Se A

Luong Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Boromanimith (Vealleak)

Xom Lac Hoa

Thach Hoa Son

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Botumchouksor (Chongmeysothmey)

Xom Ba So

Nhi Truong

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Champa-Angkorchey (Chamkar)

Ap Tân Ngai A

Luong Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Champaborey (Troklech)

Xom Ba Tiêu

Da Lôc

Thi X Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Champaburey (Troklech)

Xom Thanh Tri

Thach Hoa Son

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Champapurisiritaraja (Kro)

Xom Soc Tro

An Quang Huu

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Champeysophorn (Trokkeut)

Xom Huong Phu

Hoa Thuân

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Chandagiri-udongmeanchey

(Preytasou)

Xom Ro Sai

Ngu Lac

Thi Xa Duyên Hai Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Cheysattharatana-udom

(Chekchrum)

Xom Kim Câu

Kim Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Chulamani (Chetdey)

Xom Thap

Tâp Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Chumnitmeanchey (Chumnit)

Xom Ta Niêc

Luu Nghiep Anh

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Chumprasad (Ksachkandal)

Xom Giua

Hoa Thuân

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Dakkhinasagara (Trolong)

Xom Cai Côi

Long Vinh

Thi Xa Duyên Hai Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Dombokbeycheychumneah

(Teavthmey)

Xom Cân Huong

My Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Girinigrodh (Kompongtoteung)

Xom Tân Lâp

Long Son

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Gopalanikrodh (Phnopreal)

Xom Bai Sao

Thanh Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Jumpudvipavararam (Choytonsar)

Xom Bai Sao

Thanh Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kampongbodhipreuk (Chas)

Xom Dam Rai

Ham Giang

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kampongluong (Kompongkdey)

Xom Bac Trong

An Quang Huu

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kampongneavea (Kompongtouk)

Xom Binh Tân

Hiêp Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kampongnikrodh (Kompongchrey)

Xom Ba Tiêu

Da Lôc

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kappreuk (Bachao)

Xom Bai Sao

Thanh Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Ketsomrongtungkapproeuk (Kohsla)

Xom Bai Sao

Thanh Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Ketubokumpisakor

(Phnosangkechah)

Xom Tra Kha

Dai An

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Khemarachetanasamporntathok

(Yongtranh)

Xom Giông Tranh

Ngai Xuyên

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kohkeomunisampan (Slengthmey)

Xom Sa Leng Moi

Phuoc Hung

Thi X Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kohkeosirey (Koh)

Ap Bên Co

Nguyêt Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kokrajjasima (Kok)

Ap Soc Cuc - Som Trang

Nguyêt Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kongbanteaycheyaram

(Merongthmey)

Xom Lac Thach B

Thach Hoa Son

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kongchakleayleakkhanaram

(Prohout)

Xom Ba Hut

My Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kongchakraram (Phlok)

Xom Hoa Lac

Hiêp Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kongcheyroeungriddhisak

(Phnokambut)

Ap Tri Phong

Hoa Thuân

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kropomchouk (Knok)

Xom Tra Noc

Rong Loc

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Kropomchukchras (Charey)

Xom Bai Sao

Thanh Son

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Latavorn (Preylor)

Xom Sa Vân

Ngôc Biên

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Leayleakkongchak (Tropeangveng)

Xom Bông Ven

Nhi Truong

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Leayleakkongchakkaram

(Ampeangsant)

Xom Nhi

Nhi Truong

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Leochansangsaram (Daykrohom)

Xom Ca Hom

Ham Giang

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Lsengmeanchey (Slengchas)

Xom Sa Leng Cu

Phuoc Hung

Thi X Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Majjhimsal (Reusseymkum)

Xom Ba Cum

Ngôc Biên

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Manijotyaram (Tropreahbath)

Xom Chông Bat

Tân Hiêp

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Manirangsisirivararam (Svaypok)

Xom Xoai Dot

Luu Nghiep Anh

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Munikohteuy (Kohtonlop)

Xom Con Lop

Tân Hiêp

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Munipannacheysetthasuvannaram

(Chongphno)

Xom Tra Kim

My Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Munisnehasuvannasrakeo (Kohsom)

Xom Soc Chua

My Hoa

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Nigodharam (Choyprasad)

Xom Ba Sat

Dôn Châu

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Paduma-Angkear (Ruommith)

Ap Sa Mie

Luong Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Pitakatyaram (Knungsrok)

Ap Qui Nông

Hoa Thuân

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Posrasrongkampongrokathmey

(Rokathmey)

Xom La Ca

Nhi Truong

Thi Xa Câu Ngang Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Preah-indr-odyan (Beungreythmey)

Xom Ca Sang

Ham Giang

Thi Xa Tra Cu Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Preahponleachey (Banlar)

Ap Tân Ngai B

Luong Hoa

Thi Xa Châu Thanh Tinh Tra Vinh

Vietnam

 

Vat Pubbasagara (Tropeangchhouk)

Xom Bông Thanh

Ngu Lac

Thi Xa Duyên Hai Tinh Tra Vinh

Vietnam

Écrire un commentaire

Quelle est la deuxième lettre du mot moyee ? :